กรมป่าไม้ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานจังหวัดแพร่ เซ็น MOU จัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้”

วันนี้ (7 มิ.ย. 66 ) เวลา 13.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest” ระหว่าง กรมป่าไม้ โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ จังหวัดแพร่ โดย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดย นายประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ โดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ทั้งนี้มี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ นายธานี สุโชดายน นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนป่าไม้แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ ภายหลังพิธีลงนาม ประธานในพิธี คณะผู้ลงนาม และประชาชนจากชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณโรงเรียนป่าไม้แพร่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงาน / บุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา วิจัย สังเคราะห์และยกระดับองค์ความรู้เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest แบบองค์รวม และร่วมจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ โดยนำองค์ความรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรเข้าร่วมบริการในด้านการดูแล อนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแพร่ ให้มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เกิดห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในทุกด้านของผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

“หน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย จะทำงานในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะนำองค์ความรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กร ร่วมให้บริการในด้านการดูแล อนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแพร่ ให้มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เกิดห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ตามแนวคิด เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest และที่สำคัญ ยังถือเป็นก้าวเริ่มต้นในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดแพร่ให้เป็น Forest City สร้างพื้นที่โอโซนในประเทศ” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

Leave a Comment

Skip to content