เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง (ลว. 30 พ.ค. 66) (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content