อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เช้าร่วมประชุม 1 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

  1. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี
  2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง ณ ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 43
  3. ความคืบหน้าการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

จากนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ทส. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรมป่าไม้ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1) งานพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2) งานจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายคณะรัฐบาล (คทช.) 3) การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 4) การอนุญาตตามมติ ครม. 23 มิ.ย. 63 และ 11 พ.ค. 64 5) โครงการธรรมจักรสีเขียว 6) การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 7) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 8) การจัดการป่าชุมชน และ 9) การเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินการตามแนวคิด BCG การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาระบบนิเวศ การแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย รวมทั้งขอให้เร่งดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับงบประมาณผูกพัน โดยขอให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเร่งรัดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

Leave a Comment

Skip to content