ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถนั่งส่วนกลางรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบร ิด (HEV) ปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี และกำล ังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต ์

ประกาศผู้ชนะ ซื้อรถ HEV.pdf

Leave a Comment

Skip to content