ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดรา คาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๕00,000 กล ้า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจ ังหวัดเขียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content