อปม. ร่วมประชุม คปช. กำหนดเวลาทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พร้อมพิจารณาแก้ไขพื้นที่ป่าสงวนฯ บางส่วน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ได้รับมอบหมายจาก รมว.ทส. ให้ทำหน้าที่รองประธานคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Video Conferenceทั้งนี้ วันที่ 19 เมษายน 2566 ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พลเอก ประวิตร ได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งเสนอ ครม. หลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และความเดือดร้อนของประชาชน
  โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องเพื่อพิจารณา รวม 3 เรื่อง ได้แก่ 
  1. เห็นชอบการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติทุก 3 ปี
  2. ที่ประชุมได้เห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี บางส่วน ซึ่งเกิดกรณีที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่สามารถนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ หรือ น.ค. 3 ไปออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงมีมติให้ความเห็นชอบในการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี บางส่วนที่ทับซ้อน โดยกรมป่าไม้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
  3. ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด บางส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
    ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอ ครม. เร่งนำความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอตามขั้นตอนต่อไป พร้อมเสนอต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ

Leave a Comment

Skip to content