อปม. ประชุมผู้นำท้องถิ่น เร่งแก้สถานการณ์หมอกควันไฟป่า เชียงราย-พะเยา

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์พร้อมมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) โดยมีนายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.ทสจ.เชียงราย ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยอดิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า แม้ว่าทางกรมป่าไม้จะได้ถ่ายโอนภาระกิจในการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้ทางทัองถิ่นไปแล้ว แต่กรมป่าไม้ไม่ได้ทอดทิ้ง ยังคงติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งการจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการควบคุมและดับไฟป่าให้ นอกจากนี้อธิบดีกรมป่าไม้ยังขอให้ผู้นำท้องถิ่นชี้แจงกับชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์ทำกินตามแนวทาง คทช. ไปแล้ว ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ การทำกิน การใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมถึงช่วยกันดูแลควบคุมไฟป่าด้วย ทั้งนี้ ผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาป่า ตลอดจนขอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ อส. และ ทสจ. เชียงราย เร่งรัดการอนุญาตต่างๆ ที่เสนอไป รวมถึงสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชีแจงขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในแต่ละปัญหาให้ผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบต่อเพื่อให้เกิดความสบายใจว่า ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เพิกเฉยและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content