กรมป่าไม้ รับรางวัลองค์กรสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าฯ จากวุฒิสภา จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 4 เมษายน 2566 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ ในโครงการหอเกียรติยศ วุฒิสภา จากนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง จากการประกวดป่าชุมชน โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนให้เกิดระบบการจัดการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ โดยกรมป่าไม้ ได้นำนิทรรศการผลงานการประกวดป่าชุมชนที่ได้รับการตัดสินให้เข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้มาร่วมแสดง
สำหรับรางวัลองค์กรสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ ในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชม สังคมและประเทศ และเพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป รวมถึงเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และต่อเนื่อง

Leave a Comment

Skip to content