อปม. ประชุมมอบแนวทางด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยมีนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปราบที่ 1-4 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 1 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้สำนักฯ ไปพิจารณาเรื่องโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ ด้านงบประมาณของหน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้จะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน รวมถึงการกระทำผิดอื่น ๆ ขอให้ชุดพยัคฆ์ไพร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปร่วมตรวจสอบ จับกุม และฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด รวมถึงการเร่งรัดจัดหาอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังขอให้ผู้บริหารในทุกระดับ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานพิทักษ์ป่า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ทั้งในด้านสวัสดิการ ประกันชีวิต เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็งในการป้องกันรักษาป่า โดยให้ยึดมั่นในประโยชน์ของส่วนรวม

Leave a Comment

Skip to content