ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (ส ุราษฎร์ธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลลำพูน อำเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

Scan2023-03-15_095304.pdf

Leave a Comment

Skip to content