ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กิจก รรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) บำรุงร ักษาป่าปีที่ 2-6 เนื้อที่ 550 ไร่ หน่วยฟื้นฟูน้ ำจังหวัดตาก ที่ 1/1 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไ ม้ที่ 4 ตาก)

(category procurement-winner)

(category procurement-winner).pdf

Leave a Comment

Skip to content