ปม. ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้แทน สคทช. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็น ดังนี้

  1. การสร้างที่พัก/รีสอร์ท ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
  2. การทำร้านค้าปลีก 7-ELEVEN ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
  3. การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
  4. ข้อหารือเกี่ยวกับการนำพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีมาดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่ อ.ระแงะ และ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พ.ศ. 2533 การพิจารณากรณีตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ 10999,11000 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาน้ำตกหงาว ทั้งนี้ มติที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็น การทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) สำนักจัดการที่ดินจะสรุปรายงานให้กรมป่าไม้ทราบเพื่อพิจารณาและแจ้งเวียนให้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content