การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบไว้ให้ทุกหน่วยงานทราบ และกำชับให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นช่วงกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น
    ให้ทุกหน่วยงานกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง และไม่ให้เอาทรัพย์สินทางราชการและบุคลากร มาช่วยนักการเมืองหาเสียง
  2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะการเบิกจ่าย
    งบลงทุน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดสำคัญของ ทส.
  3. เรื่องสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งกรมป่าไม้
    ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว หากมีไฟป่าเกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่บูรณาการการทำงานควบคุมไฟป่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น เพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดับไฟป่าโดยเร็ว

Leave a Comment

Skip to content