การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566

กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้จัดประชุมคณะกรรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ และกรอบระยะเวลาดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ในปีงบประมาณถัดไป รวมถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content