โครงการรู้ทันโรคพิชิต “ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)”

นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประทานเปิดโครงการรู้ทันโรคพิชิต “ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)” โดยมีนางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานให้บุคลากรของกรมป่าไม้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดและป้องกันโรคออฟฟิศซินโครม รวมทั้งผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในเรื่องท่ากายบริหารไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วยตนเอง 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยากรสุขภาพศูนย์สุขภาพ เอฟเอส บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมจากการทำงาน มีการฝึกปฏิบัติ ท่าทางในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี และการนวดบำบัดอาการปวดเมื่อยจากการทำงาน ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้ 3 วัน โดยมีบุคคลากรกรมป่าไม้เข้าร่วมในการอบรมจำนวน 120 คน

Leave a Comment

Skip to content