อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ในส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งน้ำ ผ่านแอปพลิเคชันซูม 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมประจำมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากว๊านพะเยาในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ปลายน้ำ ถวายรายงานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และกระบวนแปรรูปอาหารจากกว๊านพะเยาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบรอบพื้นที่กว๊านพะเยา เช่น ปลาส้ม ชาดอกเก๊กฮวย น้ำพริก และผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา

Leave a Comment

Skip to content