รอง อปม. ร่วมบันทึกเทปรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

8 กุมภาพันธ์ 2566 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ตอน “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี” เพิ่มป่า – เพิ่มเศรษฐกิจ โดยมีคุณนันทิญา จิตตโสภาวดี เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทั้งนี้ ในการบันทึกเทปดังกล่าว รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำเสนอถึงสถานการณ์พื้นที่ป่าในปัจจุบัน แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การส่งเสริมตามแนวทางป่าชุมชน และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โดยการนำโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎร ภายใต้โครงการ คทช. มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและประเด็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยการปลดล็อกพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 ซึ่งกำหนดให้ไม้ที่ขึ้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์จะไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป ส่งผลให้ประชาชนหันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Comment

Skip to content