ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายภูมินภ์ห์ บูญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ คณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนพื้นที่ป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งได้ร่วมกันทบทวนการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลง “ดงน้ำขั้น ดงบ้านอัน และดงเหล่าแขม” ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งหารือแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

Leave a Comment

Skip to content