ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอน ทำ ลาย ต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอาย ุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแ ห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้า ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำนักจัดก ารทรัพยากรป่าไม้ที่12 สาขากระบี่)


[category procurement-winner].pdf

Leave a Comment

Skip to content