ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอ กสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยน ต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน ้ำ จำนวน 1 คัน (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content