กรมป่าไม้ ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
โดยปลัด ทส. ได้เน้นย้ำการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน เน้น “เร็ว รุก บุกถึงที่” เพื่อแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ใน อ.แม่แจ่ม ทั้ง 7 ตำบล รวมทั้งแผนพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน และได้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ทั้งนี้ การแก้ปัญหาไร่หมุนเวียน โดยวงขอบเขตรอบนอกของไร่หมุนเวียนให้ชัดเจน ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 สนับสนุนการทำเกษตรกรรมปราศจากสารเคมี การบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าโดยขอความร่วมมือ และการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการงดเผาและลดการทำไร่หมุนเวียน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิต การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โดยไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ยั่งยืนโดยมีกรอบและแนวทางการดำเนินงานแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่อย่างชัดเจน

Leave a Comment

Skip to content