กรมป่าไม้ ประชุม คณะกรรมการ พิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 0201.3-ว 3821 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 แจ้งให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะเสนอขอพระราชทานตามแนวทางการเสนอขอพระราชทาน และส่งให้สำนักงานปลัด ทส. ภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมกันนี้ ส่วนเสริมสร้างวินัย สำนักบริหารกลาง และกลุ่มนิติการ ได้ตรวจสอบประวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content