เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ พร ้อมร่างประกาศ และร่างเอกสารการจัดซื้อรถบ รรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไ ม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 10 คัน ด้วยวิธ ีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการท ี่ดินป่าไม้)

MX-M4050_20230127_162104.pdf

1 thought on “เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ พร ้อมร่างประกาศ และร่างเอกสารการจัดซื้อรถบ รรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไ ม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 10 คัน ด้วยวิธ ีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการท ี่ดินป่าไม้)”

  1. ข้อ 3.6 (16) กระจกมองข้างโครมเมี่ยม ข้อนี้ขอให้แก้ไข เป็น กระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวตามมาตราฐานผู้ผลิต ครับ

    ตอบกลับ

Leave a Comment

Skip to content