อปม. เปิดอบรม “แนวทางการขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กล่าวรายงานการเปิดอบรมดังกล่าว ทั้งนี้จากพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ ให้เกษตรกรสามารถตัดขายได้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจปลูกสร้างสวนป่าให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่ การปลูก ตัด แปรรูป และนำเคลื่อนที่ ตลอดจนการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
   โดยในการอบรมดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ของ ทสจ. เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า จาก สจป ที่ 1-13 และสาขา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จาก สจป. ที่ 1-13 และสาขา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ สามารถถ่ายทอด แนะนำ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ทำสวนป่าอย่างมีระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การระดมความคิด การถอดบทเรียน และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบงานจริง

Leave a Comment

Skip to content