ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนก ลาง รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาต รกระบอกสูบไม่เกิน 1800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไ ฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยา ว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานและสาร สนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content