พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการกองการอนุญาต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยที่ประชุมรับทราบผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และมีการพิจารณาเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยที่ประชุมให้กรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นเขตของวัด และเป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content