ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประ กวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 8 เครื ่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.18 ม.ค.66 (สปฟ.)

ประกาศยกเลิกโดรน.pdf

Leave a Comment

Skip to content