ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟ ฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด(HEV)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ เกิน1,800ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต ่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กร ุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ิกส์(e-bidding)(สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

icon_10_generic_list.pngcar18012566.pdfx_8px.png

Leave a Comment

Skip to content