กรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมป่าไม้

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมป่าไม้
เพื่อพิจารณาร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมป่าไม้ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 27 มกราคม 2566 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 กรมป่าไม้ โดยมีคณะกรรมการทั้งในส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สจป. และ สจป. สาขา รวม 37 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

Leave a Comment

Skip to content