เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรา คาซื้ัอรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดคว ามจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 15-20 ธ.ค. 65) ของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ร่างประกาศรถดับเพลิง-15-20 ธ.ค. 65.pdf

TOR-รถดับเพลิง 5 คัน งบ66.pdf

ร่างประกวดราคา-รถดับเพลิง5คัน-15-20ธ.ค.65.pdf

Leave a Comment

Skip to content