เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซ ล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ ีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด ้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 26 คัน (4 พ.ย. 2565) ประกาศ ณ วั นที่ 7 ธันวาคม 2565 (สำนักป้องกันรักษาป่าและคว บคุมไฟป่า)

ใบราคากลาง รถบรรทุก 1 ตัน 26 คัน งบ 66.pdf

Leave a Comment

Skip to content