เรื่องจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดนวิธีขายทอดตลาด จำนวน 41 รายการ

Leave a Comment

Skip to content