ประกาศราคากลางเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ V HF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๘๔ เครื่อง, เครื่ องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต ์ จำนวน ๒๖ เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ V HF/FM ชนิดประจำที่ ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑๘ เครื่อง (ณ 20 ธ.ค. 2565)(สปฟ.)

ราคากลาง.pdf

Leave a Comment

Skip to content