ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟ ฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (Hev) ปริมาตรกระบอกสูบไม ่เกิน 1800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม ่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) สำนักแผนงานและสารสนเทศ

Leave a Comment

Skip to content