นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA429 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธาน ร่วมกับนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้แบบครบวงจร โดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการเพาะปลูก ดูแล บำรุงรักษา ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้สัก ต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในชุมชน สังคม เสริมสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจแปรรูปของไทยในระดับนานาชาติ และนำผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาดำเนินการต่อไป

Leave a Comment

Skip to content