ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส ่เอกสาร สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบ ัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำ ปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมา ณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 257 ใบ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

slds1.pdf

Leave a Comment

Skip to content