ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานวันรักต้ นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำหรับการจ้างเหมา จัดเตรียมพื้นที่การจัดงานและอุปกรณ์ประกอ บการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1946.pdf

Leave a Comment

Skip to content