ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรั บการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งานบันทึกข ้อมูลด้านการส่งเสริมและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันร ักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ลว.26 ต.ค.65)

ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content