เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานบันทึกข้อม ูลด้านการส่งเสริมและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 อั ตรา ประจำส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรัก ษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมางานบันทึกข้อมูลฯ.pdf

Leave a Comment

Skip to content