เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานทำความสะอา ด จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไฟป่า) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมางานทำความสะอาด.pdf

Leave a Comment

Skip to content