เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565.pdf

ตัวอย่างหนังสือ.docx

แบบฟอร์มตรวจที่ดิน อาคารฯ.xlsx

แบบฟอร์มตรวจพัสดุ.xlsx

แบบฟอร์มตรวจพัสดุบริจาค.xlsx

Leave a Comment

Skip to content