นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนาม MOU “โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในพื้นที่ คทช.”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในพื้นที่ คทช. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้ร่วมกับ 21 หน่วยงาน อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เป็นต้น โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย สำหรับการทำ MOU ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดการอนุญาตและดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ การพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้สามารถต่อยอดไปสู่การจัดหาตลาด การกระจายผลผลิต ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการ คทช. มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้อย่างเพียงพอและมั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการขาดที่ดินทำกิน โดยให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ได้มีสิทธิทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการเปลี่ยนมือและการเข้ามาครอบครองของนายทุน เกษตรกรมีที่ดินทำกินและตกทอดไปถึงลูกหลานได้ และแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content