นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถนนพิษณุโลกสำหรับรางวังเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยในปีนี้ กรมป่าไม้ ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จำนวน 2 รางวัล คือ

  1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทเลื่องลือขยายผล จากผลงาน โครงการ Our Khung BangKachao : พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน
  2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรวมใจแก้จน จากผลงาน เครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาชีวิต แก้วิกฤติความจนโดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สวนป่าห้วยแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment

Skip to content