นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ โดยปลัด ทส. ย้ำ “พี่น้องประชาชนต้องได้รับประโยชน์โดยเร็ว”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วพร้อมเน้นย้ำ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคำขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและภาคเอกชน รวม 28 คำขอ ซึ่งทั้งหมดต้องปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content