นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนาม MOU “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อผลักดันกลไกการนำป่าชุมชนและพื้นที่ป่าอื่น ๆ ของ ทส.ขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)สู่การปฏิบัติจริง พร้อมเชื่อมพลังไตรภาคี รัฐ เอกชน และชุมชนช่วยกันดูแลผืนป่าไทยให้อุดมสมบูรณ์ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกกว่า 1 ล้านไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,100 ชุมชนและมีปริมาณคาร์บอนเครดิตรวม 3-5 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สร้างสังคมให้คนอยู่ร่วมกับป่าและมีอาชีพได้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content