นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2565

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2565 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยมี นายวันชัย จริยาเศรฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหาร ในสังกัดกรมป่าไม้ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. ติดตามข้อมูลของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารสำนักงาน 2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Comment

Skip to content