นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นทึกเทปพิเศษ การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ของประเทศไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปพิเศษ การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยมี ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนทุกเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ในการให้ความร่วมมือระหว่างกันด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รมว.ทส. จะผลักดันแนวความคิด เรื่อง BCG Model เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งผลักดันการจัดทำเครื่องมือในการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย และต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมาย โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และนางอัษฎาพรไกรพานนท์ ที่ปรึกษา ปลัด ทส. ร่วมให้ข้อมูล โดยจะนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวของประเทศไทย

Leave a Comment

Skip to content