ทส. จัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) MMRF5 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. รัฐมนตรีและผู้แทน ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบเอเปค เพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโอกาสนี้ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีป่าไม้เอเปค และผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมาอย่างสร้างสรรค์ จนการประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังการประชุม คณะผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย พรรณไม้ประจำถิ่น และพรรณไม้หายาก

Leave a Comment

Skip to content