ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่าทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายนำเสนอมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน

คณะผู้แทนรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ 21 เขตเศรษฐกิจ เดินทางศึกษาดูงานการจัดการสวนป่าเชิงอุตสาหกรรม ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปการดำเนินงาน ภารกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการจัดการสวนป่า โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้ ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่าทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายนำเสนอมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน พร้อมทั้งนำคณะผู้แทนรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานใน 3 ส่วน จุดที่ 1 การปลูกป่าเพื่อเป็นแนวกันชน จุดที่ 2 การทำไม้สวนป่าเพื่อการแปรรูปและจัดจำหน่าย จุดที่ 3 จุดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไม้ และการขึ้นรูปจานจากใบไม้

Leave a Comment

Skip to content