เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) (8 ก.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบ คุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ UTV2- 8 ก.ค. 65.PDF

Leave a Comment

Skip to content